tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Danh sách

STT Cơ quan ban hành Số ký hiệu gốc Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam Số 339/HD-LMHTX 07/10/2021 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tiếp cận cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam HD 339 Liên minh tỉnh.pdf
2 Chính phủ Số 105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 NQ105 CỦA CHÍNH PHỦ.pdf
3 Ủy ban nhân dân tỉnh 2406/QĐ-UBND 23/08/2021 Ban hành Quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 Quyết định số 2406.pdf
4 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Số 17/2021/NQ-HĐND 19/04/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam NQ 17 HĐND.pdf
5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 25/2021/NQ-HĐND 22/07/2021 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 NQ 25_22.7.2021_cơ chế hỗ trợ HTX (2).pdf
6 Chính phủ 77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về Tổ hợp tác vanbangoc77.signed.pdf
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com